Fåglar 2017

Här kommer du kunna se bilder på de fåglar som jag lyckats fota under 2017. I texten över bilderna skriver jag månadsvis namnen på fåglarna som jag sett eller hört i den ordning jag upptäckter dem. Bilderna visar sen vilka av dessa som jag lyckats fota under 2017.  Klickar du på en bild så får du namnet på fågeln samtidigt som du får se den i större format och kan bläddra mellan bilderna. Det blir förstås skiftande kvalitet på bilderna i ett sånt här sammanhang.

Om jag senare under året lyckas fota arter jag tidigare sett men inte fotat så lägger jag in dem och om jag tar bättre bilder än de jag lagt ut så byter jag kanske ut dessa. Alla bilder ska dock vara från 2017 och Sverige. Får se hur det här går, ofta hör man ju bara fåglarna, ibland går det inte att ta någon bild och tyvärr glömmer jag alltför ofta bort att fota när jag är ute för att skåda så bild och första upptäcktstillfälle kan skifta.

Hur många av arterna känner du igen?

Arter jag hört eller sett i januari: 1. Domherre 2. Gråsiska 3. Grönsiska 4. Kråka 5. Kaja 6. Skata 7. Trädkrypare 8. Nötväcka 9. Talgoxe 10. Tofsmes 11. Blåmes 12. Stjärtmes 13. Kungsfågel 14. Koltrast 15. Större hackspett 16. Gröngöling 17. Kattuggla 18. Gråtrut 19. Sothöna 20. Storskrake 21. Vigg 22. Gräsand 23. Knölsvan 24. Stenknäck 25. Steglits 26. Knipa 27. Sångsvan 28. Mindre korsnäbb 29. Korp 30. Nötskrika 31. Sidensvans 32. Hökuggla 33. Fjällvråk 34. Havsörn 35. Smådopping 36. Alfågel 37. Grönfink 38. Entita 39. Pilfink 40. Björktrast 41. Spillkråka 42. Ormvråk 43. Gråsparv 44. Tamduva 45. Sparvhök 46. Gulsparv 47. Råka 48. Gärdsmyg 49. Rörhöna 50. Vattenfall 51. Gråhäger 52. Kanadagås 53. Talltita 54. Svartmes 55. Orre 56. Bofink 57. Rödhake 58. Varfågel 59. Rördrom 60. Fasan 61. Lavskrika.

58 av dessa har jag just nu på bild vilka du kan se i januarigalleriet nedan. 

Februari: 62. Ringduva 63. Järpe 64. Nötkråka 65. Kungsörn 66. Skogsduva 67. Fiskmås 68. Strömstare 69. Duvhök 70. Svarthalsad trast 71. Storskarv 72. Grågås 73. Kornsparv 74. Havstrut 75. Skrattmås 76. Tornfalk 77. Röd glada 78. Skäggdopping 79. Småskrake 80. Kricka 81. Bläsand 82. Bläsgås 83. Sädgås 84. Sävsparv 85. Stare  86. Skäggmes 87. Ängspiplärka 88. Sånglärka 89. Blå kärrhök 90. Gravand 91. Vitkindad gås 92. Järnsparv 93. Brunand. Detta ger 32 nya arter under februari varav jag fotat 27 st vilka du kan se i februarigalleriet nedan.

Mars: 94. Tofsvipa 95. Pilgrimsfalk 96. Vitvingad trut 97. Dubbeltrast 98. Trana 99. Slaguggla 100. Större korsnäbb 101. Mindre hackspett 102. Berglärka 103. Enkelbeckasin 104. Brun kärrhök 105. Stjärtand 106. Fiskgjuse 107. Strandskata 108. Sädesärla 109. Snatterand 110. Tjäder 111. Rödvingetrast 112. Taltrast 113. Salskrake. Det ger 20 nya arter under mars varav jag just nu fotat 18 som du då kan se i marsgalleriet nedan.

Efter tre månader har jag då sett eller hört 113 arter och jag har nu 103 av dessa på tydbar bild.

April: 114. Silltrut 115. Skogssnäppa 116. Gransångare 117. Svarthakad buskskvätta 118. Storlom 119. Skedand 120. Ringtrast 121. Storspov 122. Ägretthäger 123. Gråhakedopping 124. Gluttsnäppa 125. Brushane 126. Mindre strandpipare 127. Trädpiplärka 128. Rödbena 129. Morkulla 130. Stensätta 131. Jorduggla 132. Fisktärna 133. Hämpling 134. Gulärla 135. Svarthakedopping 136. Lappuggla. Det ger 23 nya arter under april varav jag fotat 18 som du kan se i aprilgalleriet nedan.

Maj: 137. Buskskvätta 138. Forsärla 139. Grönbena 140. Bergfink 141. Svartvit flugsnappare 142. Lövsångare 143. Ljungpipare 144. Rörsångare 145. Vassångare 146. Hussvala 147. Ladusvala 148. Dvärgmås 149. Bergand 150. Rödstjärt 151. Svarthätta 152. Ärtsångare 153. Sävsångare 154. Småspov 155. Trädgårdssångare 156. Göktyta 157. Gök 158. Grå flugsnappare 159. Tretåig hackspett 160. Drillsnäppa. Det ger 24 nya arter i maj varav jag än så länge fotat 12.

Juni: 161. Trastsångare 162. Härmsångare 163. Flodsångare 164. Större strandpipare 165. Grönsångare 166. Mosnäppa 167. Fjällripa 168. Snösparv 169. Lappsparv 170. Silvertärna 171. Fjällabb 172. Kärrsnäppa 173. Fjällpipare 174. Sjöorre. Det ger 14 nya arter i juni varav jag hittills fotat 7 arter.

Efter sex månader har jag då sett eller hört 174 arter och jag har 140 av dessa på tydbar bild.

Juli: 175. Dalripa 176. Lärkfalk 177. Ängshök 178. Rosenfink 179. Kungsfiskare 180. Rostand. Enbart 6 nya arter i juli varav jag fotat 3.

Augusti: Inga nya arter.

September: 182. Småsnäppa 183. Kustpipare 184. Fjällgås 185. Prutgås. Fyra nya arter i september där jag fick alla på bild, dock enbart dokumentation på långa avstånd.

Oktober: 186. Brun glada 187. Sparvuggla 188. Dvärgbeckasin. Tre nya arter under oktober varav två på bild.

November: 189. Tallbit. Enbart en ny art i november som också kom med på bild.

December: Inga nya arter. Sammantaget då 189 arter varav jag fotat 150 arter. Jag har under året sett färre arter än tidigare år men det har berott på att fotograferandet allt eftersom tagit överhanden vilket gör att letande efter nya arter kommit i andra hand.